top of page

PCR檢測可被濫用來製造大量假陽性,無症狀感染!諾貝爾獎得主 Kary Mullis ,PCR 拭子檢測發明者,他死前揭露了大騙局!

Hozzászólások


bottom of page